Witamy

W trosce o stałe podnoszenie jakości pracy placówek opiekuńczo- wychowawczych typu bursa i internat, został przygotowany „Chobur”. Jest to portal internetowy dla nauczycieli wychowawców pracujących w bursach i internatach oraz rodziców mieszkających w nich wychowanków. Ma on służyć wymianie doświadczeń i doskonaleniu warsztatu pracy skutkującemu uzyskiwaniem coraz lepszych efektów w pracy wychowawczej z wychowankiem.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z doświadczeń nauczycieli wychowawców pracujących w chojnickiej bursie. Chętnie zapoznamy się z rozwiązaniami stosowanymi w innych placówkach. Zapraszamy do wzajemnej współpracy. Na wszelkie sugestie i propozycje oczekujemy pod adresem: bursa@bursa.chojnice.pl

Współpraca z rodzicami

12 lutego 2019

Informacje 2014-01-02 – Dopalacze-jak rozpoznać zatrucie. Dopalacze w ostatnich latach stały się niezwykle popularne wśród młodzieży. Obecnie istnieje całe mnóstwo różnych rodzajów dopalaczy. Ważnym jest fakt, że dopalacze podobnie jak narkotyki UZALEŻ …

Więcej..

Awans zawodowy

12 lutego 2019

Informacje W przebieg kariery zawodowej każdego nauczyciela wpisany jest awans zawodowy. W kolejnych latach pracy podejmuje on starania aby osiągnąć najpierw stopień nauczyciela kontraktowego potem mianowanego i kolejno dyplomowanego. Oczywiście założy …

Więcej..

Warsztat pracy nauczyciela

12 lutego 2019

Informacje             Nauczyciel wychowawca w swej codziennej pracy z wychowankiem podejmuje mnóstwo różnorodnych działań. Są one odpowiedzią wynikającą z tytułu pełnionej roli i funkcji, konieczności realizacji obowiązków oraz potrzeb i oczekiwań wyc …

Więcej..

Formy wspierania wychowanka

12 lutego 2019

Mieszkańcy burs i internatów to uczniowie uczący się poza stałym miejscem zamieszkania. Te mają zapewniać im opiekę i wychowanie. To niezwykle odpowiedzialne zadanie. By móc je skutecznie realizować koniecznym jest dokładne poznanie osoby wychowanka. N …

Więcej..

Działania profilaktyczne

12 lutego 2019

Informacje             Społeczność młodzieżowa burs i internatów jest bardzo różnorodna. Tworzy ją młodzież pochodzącą z różnych środowisk. Bywa, że są to dzieci pochodzące z rodzin,których panuje miłość i szacunek do drugiej osoby. To młodzież ambitna …

Więcej..

Procedury postępowania

12 lutego 2019

Informacje W pracy opiekuńczo – wychowawczej, nauczyciele wychowawcy spotykają różnorodne sytuacje. Wiele z nich jest bardzo wartościowych i cennych wychowawczo. Bywają jednak takie, które posiadają pewien stopień złożoności. To sytuacje, w których nau …

Więcej..

Innowacje pedagogiczne

31 stycznia 2019

Informacje Pewnego dnia, każdy z nas nauczycieli wychowawców rozpoczął swą pracę zawodową w bursie lub internacie. W chwili zatrudnienia dysponował stosownymi kwalifikacjami. Być może zaczynał swą pracę zawodową w przekonaniu, iż jest osobą wykwalifiko …

Więcej..