Regulamin Rekrutacji

OPINIA NR 3/2018

RADY PEDAGOGICZNEJ

POWIATOWEJ BURSY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W CHOJNICACH

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

na podstawie:

 • Uchwały Rady Powiatu Chojnickiego Nr XXV/264/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, w sprawie określenia rekrutacji do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach prowadzonej przez Powiat Chojnicki, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 • 145, ust. 1, 3 i 4, art. 153 i art. 157 Ustawy „Prawo oświatowe”, z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2017, poz. 59)
 • 22, art. 2, pkt.2.7, ppkt. a, Statutu Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach

§1

            Rada Pedagogiczna Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach opiniuje pozytywnie i wprowadza do realizacji Regulamin Rekrutacji wychowanków do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, którego tekst stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej opinii.

§2

Za wprowadzenie regulaminu rekrutacji odpowiedzialni są członkowie Rady Pedagogicznej Bursy.

§3

Z dniem 26 kwietnia 2018 roku traci moc wcześniejszy regulamin rekrutacji wprowadzony na podstawie Opinii Rady Pedagogicznej Nr 2/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku.

§4

Nowy regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2018 roku.

 

Jan Bruski

Dyrektor Bursy

Załącznik nr 1
do Opinii Rady Pedagogicznej
Nr 3/2018
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI WYCHOWANKÓW

Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej

w Chojnicach.

 

§1

Podstawą przyjęcia kandydata do bursy na dany rok szkolny, jest złożenie wniosku lub deklaracji w sekretariacie bursy oraz wpłacenie kaucji w wysokości 50,00 złotych.

Wzór wniosku dla kandydatów niepełnoletnich stanowi załącznik nr 1 i dla kandydatów pełnoletnich stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz wzór deklaracji dla kandydatów niepełnoletnich stanowi załącznik nr 3 i dla kandydatów pełnoletnich stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

Wniosek składają osoby zamierzające po raz pierwszy korzystać z bursy. Deklarację składają osoby zamierzające kontynuować swój pobyt w bursie w kolejnym roku szkolnym.

§2

O przyjęciu wychowanków do bursy rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora bursy.

§3

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się nie później niż trzy dni robocze przed ostatecznym zakończeniem rekrutacji w szkołach.

§4

Komisja w toku postępowania rekrutacyjnego zapoznaje się z opinią Zarządu Samorządu Wychowanków Bursy, odnoszącą się do wychowanków zamierzających kontynuować pobyt w bursie.

§5

Komisja na I etapie rekrutacji opiniuje wnioski o przyjęcie do bursy, na podstawie analizy sytuacji osobistej kandydatów. Kieruje się następującymi kryteriami:

 1. Symbol D – odległość miejsca zamieszkania od szkoły oraz możliwości dojazdu – odległość miejsca zamieszkania do siedziby szkoły przekraczająca 35 km oraz sytuację, w której odległość jest mniejsza, jednak nie niższa niż 25 km i wskazana jest droga dotarcia do najbliższego przystanku nie krótsza aniżeli 4 km.
 2. W przypadku kandydata niepełnoletniego:
  • symbol A1 – wielodzietność rodziny kandydata
  • symbol A2 – niepełnosprawność kandydata
  • symbol A3 – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • symbol A4 – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • symbol A5 – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • symbol A6 – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • symbol A7 – objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 3. W przypadku kandydata pełnoletniego:
  • symbol B1 – wielodzietność rodziny kandydata
  • symbol B2 – niepełnosprawność kandydata
  • symbol B3 – niepełnosprawność dziecka kandydata
  • symbol B4 – niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
  • symbol B5 – samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 4. Kryteria określone przez organ prowadzący:
  • symbol C1 – aktywna i zaangażowana praca na rzecz wolontariatu
  • symbol C2 – bardzo dobre wyniki w nauce – średnia minimum 4,75
  • symbol C3 – ocena z zachowania – wzorowa
  • symbol C4 – finalista olimpiady i konkursów na poziomie regionalnym i wyższym
  • symbol C5 – zawodnik klubu sportowego
  • symbol C6 – rodzeństwo aktualnie zamieszkujące w bursie
  • symbol C7 – kontynuowanie zamieszkania w bursie
  • symbol C8 – pozytywna opinia wychowawcy grupy – dotyczy dotychczasowych mieszkańców bursy
  • symbol C9 – uczeń szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki
 5. O ile występują okoliczności przewidziane w kryteriach, do wniosku dołącza się oświadczenie, zgodne z wzorem określonym dla kandydatów niepełnoletnich w załączniku nr 5 i dla kandydatów pełnoletnich w załączniku nr 6 do niniejszego regulaminu.
 6. W sytuacji spełnienia kryterium, kandydat jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających w sposób następujący:
 7. kandydat niepełnoletni
Lp. KRYTERIA DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE KRYTERIUM
1. wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie + akty urodzenia do wglądu
2. niepełnosprawność kandydata Oświadczenie + orzeczenie do wglądu
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Oświadczenie + orzeczenie do wglądu
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Oświadczenie + orzeczenie do wglądu
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Oświadczenie + orzeczenie do wglądu
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Oświadczenie + dokument do wglądu
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą Oświadczenie + decyzję do wglądu

 

 1. kandydat pełnoletni
Lp. KRYTERIA DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE KRYTERIUM
1. wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie + akty urodzenia do wglądu
2. niepełnosprawność kandydata Oświadczenie + orzeczenie do wglądu
3. niepełnosprawność dziecka kandydata Oświadczenie + orzeczenie do wglądu
4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę Oświadczenie + orzeczenie do wglądu
5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata Oświadczenie + akt urodzenia do wglądu

 

 1. c) kryteria ustanowione przez Powiat Chojnicki
Lp. KRYTERIA DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIUM
1. Aktywna i zaangażowana praca na rzecz wolontariatu – min. 20h Oświadczenie kandydata
2. Bardzo dobre wyniki w nauce
(średnia min. 4,75)
Kandydat przedstawia świadectwo ukończenia szkoły/promocji do klasy następnej
3. Ocena z zachowania (wzorowe) Kandydat przedstawia świadectwo ukończenia szkoły/promocji do klasy następnej
4. Finalista olimpiady

i konkursów na poziomie regionalnym i wyższym

Kserokopię dyplomu (poświadczone za zgodność z oryginałem przez opiekuna prawnego/pełnoletniego kandydata)
5. Zawodnik klubu sportowego Zaświadczenie z klubu sportowego
6. Rodzeństwo aktualnie mieszkające w bursie Oświadczenie kandydata
7. Kontynuowanie zamieszkania w bursie Oświadczenie kandydata
8. Pozytywna opinia wychowawcy grupy

(dot. dotychczasowych mieszkańców Bursy)

Opinia od wychowawcy

 

 1. W przypadku kandydata niepełnoletniego wszelkie oświadczenia potwierdzają rodzice/opiekunowie prawni. Kandydat pełnoletni może wszelkie oświadczenia potwierdzać samodzielnie.
 2. Spełnieniu każdego z kryteriów przypisany jest jeden punkt. Łączna liczba uzyskanych punktów decyduje o pozycji kandydata na liście osób ubiegających się o miejsce w bursie.
 3. Kandydat potwierdza spełnienie kryterium nie później niż trzy dni robocze przed terminem posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
 4. Komisja na II etapie rekrutacji tzw. uzupełniającej, bierze pod uwagę kolejność składanych wniosków o przyjęcie do bursy.

§6

 1. W zależności od wieku wychowanek powinien dysponować dokumentami:
  • gdy jest niepełnoletni aktem urodzenia
  • gdy jest pełnoletni stałym dowodem osobistym.
 2. Kandydat powinien być wyposażony w przybory toaletowe, podomkę lub dres oraz obuwie domowe.

§7

Wychowanek ma obowiązek spełnić w terminie do dnia 30 września danego  roku szkolnego, wszelkie formalności umożliwiające jego zgłoszenie pobytu czasowego. Niespełnienie tych formalności uniemożliwia pobyt wychowanka w bursie.

§8

Wychowanek, który w bieżącym roku szkolnym  mieszkał w bursie i naruszał zasady współżycia lub nie wywiązywał się ze swych obowiązków, może zostać do bursy na kolejny rok szkolny nie przyjęty lub przyjęty na zasadzie pobytu warunkowego. Status pobytu warunkowego oznacza, że wszelkie zachowania niezgodne z obowiązującymi wychowanka postanowieniami statutu i regulaminów, kwalifikującymi do kary statutowej „nagana dyrektora”, skutkują złożeniem wniosku do Rady Pedagogicznej Bursy o skreślenie    z listy mieszkańców bursy. Wychowanek może utracić status pobytu warunkowego, jeżeli jego postawa i zachowanie nie będą budziły żadnych zastrzeżeń. Decyzję o zdjęciu statusu pobytu warunkowego podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawców grupy w oparciu o opinię Zarządu Samorządu Bursy.

§9

Uczniowie ubiegający się o miejsce w bursie, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, zostają o tym fakcie powiadomieni w formie elektronicznej. Lista przyjętych do bursy na kolejny rok szkolny zostaje wywieszona w gablocie (wejście do placówki) najpóźniej na trzy dni przed zakończeniem rekrutacji w szkołach.

§10

Kandydat, który nie został przyjęty do bursy, może wnieść odwołanie w sposób określony w ustawie „Prawo oświatowe”.