REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   11/2020

 

DYREKTORA

 

POWIATOWEJ BURSY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W CHOJNICACH

 

z dnia 3 czerwca 2020 roku

 

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021

 

na podstawie:

  • Akceptacji Zarządu Powiatu Chojnickiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów z dnia 27 maja 2020 roku
  • 22, ust. 1, pkt. 1.1, ppkt. a) Statutu Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

Ustalam następujący kalendarz postępowania rekrutacyjnego w Powiatowej Bursie                  dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach na rok szkolny 2020/2021:

  1. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ilości wolnych miejsc – do dnia 1 czerwca 2020 roku.
  2. Złożenie wniosku o przyjęcie – od 2 czerwca 2020 roku do 10 lipca 2020 roku.
  3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 30 lipca 2020 roku.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 10 sierpnia 2020 roku.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 15 sierpnia 2020 roku.

 

§2

Realizację kalendarza postępowania rekrutacyjnego powierzam Komisji Rekrutacyjnej.

 

§3

Z dniem 3 czerwca traci moc Zarządzenie Dyrektora Nr 7/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021

 

§4

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 3 czerwca 2020 roku

 

Dyrektor

mgr Jan Bruski

 

Zarządzenie