6 września w nasza placówka wzięła udział w jubileuszowym, bo dziesiątym już Narodowym Czytaniu. Tegoroczną lekturą była „Moralność pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Jak napisał w liście okazjonalnym Prezydent RP Andrzej Duda: „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.”

W bursie, w specjalnie przygotowanym kąciku czytelniczym wychowankowie mieli okazję wziąć czynny udział w akcji „Narodowego Czytania”. Wspólne czytanie w trakcie akcji jest nie tylko okazją do poznania wybranych utworów literackich, ale także okazją do integracji z innymi uczestnikami oraz ciekawą alternatywą dla czasu spędzanego z „telefonem w ręku”. Jako że, Narodowe Czytanie ma miejsce na początku roku szkolnego, jest to świetny sposób na poznanie innych wychowanków uczestniczących w akcji. Jest to też okazja do przełamania lęku przed głośnym i publicznym czytaniem. Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji gratulujemy odwagi i otwartości w przełamywaniu własnych barier przed występem publicznym.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach harmonogram rekrutacji na przyszły rok szkolny przedstawia się następująco:

 1. Złożenie deklaracji kontynuowania pobytu w bursie: 04-28.05.2021
 2. Podanie do publicznej wiadomości ilości wolnych miejsc: do 31.05.2021
 3. Złożenie wniosku o przyjęcie do bursy: 01-30.06.2021
 4. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, oraz przyjętych i nieprzyjętych: do 01.07.2021
 5. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym: do 05.08.2021

Wszelkie dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce DLA KANDYDATÓW/rekrutacja

Linki do pobrania:

Zarządzenie

 

21 marca obchodzimy Światowy Dzień osób z Zespołem Downa, którego wiodącym celem jest podniesienie w społeczeństwie świadomości na temat życia i praw osób z trisomią 21 i obalenie mitów związanych z tą chorobą.

Pomysłodawcą święta, którego przesłaniem jest pomoc dla ludzi z zespołem Downa był Stylianos E. Antonarakis, genetyk z uniwersytetu w Genewie.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez EDUSPECJALNI (EduSpecjalni: Dzień Osób z zespołem Downa- materiały pomocnicze), oraz do włączenia się w akcję SKARPETKOWE WYZWANIE (Celem Skarpetkowego wyzwania jest niesienie pomocy osobom cierpiącym na zespół Downa. (skarpetkowewyzwanie.pl))

PREZENTACJA

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Wychowankowie
Uczniowie Szkól Ponadpodstawowych
Drodzy Rodzice

Obecna rzeczywistość w jakiej przyszło nam funkcjonować wymaga nie tylko dbałości o własne bezpieczeństwo zdrowotne, lecz także nierozerwalnie związana jest z licznymi ograniczeniami i koniecznością pokonywania określonych trudności. Z pewnością przykładem jest realizowanie procesu uczenia się w sposób zdalny. To Wy, droga młodzieży i Wasi rodzice najlepiej potraficie ocenić ten sposób zdobywania wiedzy i umiejętności. Wiecie z jakimi problemami się spotykacie.
Mając na uwadze szansę wyeliminowania chociażby części z nich oraz troskę o jak najlepsze przygotowanie Was do podążania drogą realizacji planów i marzeń na przyszłość, zapraszam do skorzystania z możliwości pobytu w bursie od 18 stycznia 2021 roku. Placówka funkcjonuje od godziny 7,00 w poniedziałek do godziny 17,00 w piątek.
Zaproszenie kieruję nie tylko do obecnych wychowanków, lecz także do uczniów chojnickich szkół ponadpodstawowych, którzy wcześniej nie korzystali z placówki. W dobrych warunkach z dostępem do interentu, przy wsparciu nauczycieli wychowawców, będziecie skutecznie pokonywać trudności dydaktyczne, osiągać satysfakcjonujące sukcesy w nauce, między innymi przygotowywać się do egzaminu maturalnego.

Dyrektor Bursy

Jan Bruski

*do pobrania: ZAPROSZENIE

Chojnice, dnia 20.11.2020r.

Zamawiający:

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej

 1. Świętopełka 1

89-620 Chojnice

Wykonawcy

Uczestniczący w postepowaniu

Nr PN.1.2020

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

dot.  Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na  „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych z podziałem na X części.

Zamawiający Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, działając na mocy art. 86 ust. 5  w związku z wezwaniem na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy  z dnia  29 I 2004 Pzp (Dz.U. z 2019r, poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

 1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.11.2020r. w godzinie 9:15,
 2. Do wyznaczonego terminu składania ofert dodatkowych wpłynęły następujące oferty :

Pakiet VIII – dostawa ziemniaków jadalnych

Nr oferty Nazwa

adres

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Pakiet VIII 7 000,00

1 PIOTREX Michał Piotrowski

ul. Sienkiewicza 14

89-600 Chojnice

Cena: 2 370,00

Termin dostawy: 1 dzień

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ

Od dnia 01.04.2021 do  dnia 30.06.2021

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności zawarte w ofercie: zaakceptowane warunki płatności określone w Projekcie umowy.

2 Gospodarstwo Rolne

Krzysztof Karwowski

ul. Bytowska 2A

89-606 Charzykowy

Cena: 2 340,00
Termin dostawy: 1 dzień

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ

Od dnia 01.04.2021 do  dnia 30.06.2021

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności zawarte w ofercie: zaakceptowane warunki płatności określone w Projekcie umowy.

 

 1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 20.11.2020 r.

 

PN.1.2020                                                                                                                         Chojnice, 13.11.2020r.

 

 

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych” w terminie od 04.01.2021 do 31.12.2021r. (Pakiet VIII  – dostawy ziemniaków jadalnych)

 

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

 

W imieniu Zamawiającego, Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, powołując się na art. 91 ust. 4 ustawy wzywam Wykonawców:

 • PIOTREX Michał Piotrowski, ul. Sienkiewicza 14, 89-600 Chojnice
 • Gospodarstwo Rolne Krzysztof Karwowski, ul. Bytowska 2A, 89-606 Charzykowy

do złożenia w terminie do 20.11.2020r. do godziny 09:00 oferty dodatkowej na realizację zadania   pn. „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych” do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej   w Chojnicach w terminie od 01.04.2021 do 30.06.2021 w zakresie Pakietu VIII.

 

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach dla Pakietu VIII, dla których termin składania upłynął w dniu 12.11.2020r. o godzinie 08:30.

 

UZASADNIENIE

W postepowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.”Dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych” do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach w terminie od 04.01.2021 do 31.12.2020r. (Pakiet VIII) kryteriami oceny ofert była cena (waga kryterium 60%), termin dostawy (waga kryterium 40%).

W zakresie Pakietu VIII oferty złożone przez w/w Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny oraz termin dostawy. W takiej sytuacji nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, dlatego do rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Pakietu VIII konieczne jest złożenie przez Wykonawców ofert dodatkowych.

 

Ofertę dodatkową (na załączonym wzorze Formularza Oferty Dodatkowej) należy złożyć w sodzibie Zamawiającego w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice, w sekretariacie (pokój 101) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020r. do godziny 09:00.

Ofertę dodatkową należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice, OFERTA DODATKOWA w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych Pakiet VIII”. Nie otwierać przed dniem: 20.11.2020r., godzina 09:00. Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

 

Otwarcie ofert dodatkowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego

w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice, pokój 201 w dniu 20.11.2020r. o godzinie 09:15.

 

 

 

 

 

Załącznik:

 • Wzór Formularza Oferty Dodatkowej.