Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach harmonogram rekrutacji na przyszły rok szkolny przedstawia się następująco:

 1. Złożenie deklaracji kontynuowania pobytu w bursie: 04-28.05.2021
 2. Podanie do publicznej wiadomości ilości wolnych miejsc: do 31.05.2021
 3. Złożenie wniosku o przyjęcie do bursy: 01-30.06.2021
 4. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, oraz przyjętych i nieprzyjętych: do 01.07.2021
 5. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym: do 05.08.2021

Wszelkie dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce DLA KANDYDATÓW/rekrutacja

Linki do pobrania:

Zarządzenie

 

21 marca obchodzimy Światowy Dzień osób z Zespołem Downa, którego wiodącym celem jest podniesienie w społeczeństwie świadomości na temat życia i praw osób z trisomią 21 i obalenie mitów związanych z tą chorobą.

Pomysłodawcą święta, którego przesłaniem jest pomoc dla ludzi z zespołem Downa był Stylianos E. Antonarakis, genetyk z uniwersytetu w Genewie.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez EDUSPECJALNI (EduSpecjalni: Dzień Osób z zespołem Downa- materiały pomocnicze), oraz do włączenia się w akcję SKARPETKOWE WYZWANIE (Celem Skarpetkowego wyzwania jest niesienie pomocy osobom cierpiącym na zespół Downa. (skarpetkowewyzwanie.pl))

PREZENTACJA

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Wychowankowie
Uczniowie Szkól Ponadpodstawowych
Drodzy Rodzice

Obecna rzeczywistość w jakiej przyszło nam funkcjonować wymaga nie tylko dbałości o własne bezpieczeństwo zdrowotne, lecz także nierozerwalnie związana jest z licznymi ograniczeniami i koniecznością pokonywania określonych trudności. Z pewnością przykładem jest realizowanie procesu uczenia się w sposób zdalny. To Wy, droga młodzieży i Wasi rodzice najlepiej potraficie ocenić ten sposób zdobywania wiedzy i umiejętności. Wiecie z jakimi problemami się spotykacie.
Mając na uwadze szansę wyeliminowania chociażby części z nich oraz troskę o jak najlepsze przygotowanie Was do podążania drogą realizacji planów i marzeń na przyszłość, zapraszam do skorzystania z możliwości pobytu w bursie od 18 stycznia 2021 roku. Placówka funkcjonuje od godziny 7,00 w poniedziałek do godziny 17,00 w piątek.
Zaproszenie kieruję nie tylko do obecnych wychowanków, lecz także do uczniów chojnickich szkół ponadpodstawowych, którzy wcześniej nie korzystali z placówki. W dobrych warunkach z dostępem do interentu, przy wsparciu nauczycieli wychowawców, będziecie skutecznie pokonywać trudności dydaktyczne, osiągać satysfakcjonujące sukcesy w nauce, między innymi przygotowywać się do egzaminu maturalnego.

Dyrektor Bursy

Jan Bruski

*do pobrania: ZAPROSZENIE

Chojnice, dnia 20.11.2020r.

Zamawiający:

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej

 1. Świętopełka 1

89-620 Chojnice

Wykonawcy

Uczestniczący w postepowaniu

Nr PN.1.2020

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

dot.  Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na  „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych z podziałem na X części.

Zamawiający Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, działając na mocy art. 86 ust. 5  w związku z wezwaniem na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy  z dnia  29 I 2004 Pzp (Dz.U. z 2019r, poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

 1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.11.2020r. w godzinie 9:15,
 2. Do wyznaczonego terminu składania ofert dodatkowych wpłynęły następujące oferty :

Pakiet VIII – dostawa ziemniaków jadalnych

Nr oferty Nazwa

adres

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Pakiet VIII 7 000,00

1 PIOTREX Michał Piotrowski

ul. Sienkiewicza 14

89-600 Chojnice

Cena: 2 370,00

Termin dostawy: 1 dzień

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ

Od dnia 01.04.2021 do  dnia 30.06.2021

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności zawarte w ofercie: zaakceptowane warunki płatności określone w Projekcie umowy.

2 Gospodarstwo Rolne

Krzysztof Karwowski

ul. Bytowska 2A

89-606 Charzykowy

Cena: 2 340,00
Termin dostawy: 1 dzień

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ

Od dnia 01.04.2021 do  dnia 30.06.2021

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności zawarte w ofercie: zaakceptowane warunki płatności określone w Projekcie umowy.

 

 1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 20.11.2020 r.

 

PN.1.2020                                                                                                                         Chojnice, 13.11.2020r.

 

 

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych” w terminie od 04.01.2021 do 31.12.2021r. (Pakiet VIII  – dostawy ziemniaków jadalnych)

 

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

 

W imieniu Zamawiającego, Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, powołując się na art. 91 ust. 4 ustawy wzywam Wykonawców:

 • PIOTREX Michał Piotrowski, ul. Sienkiewicza 14, 89-600 Chojnice
 • Gospodarstwo Rolne Krzysztof Karwowski, ul. Bytowska 2A, 89-606 Charzykowy

do złożenia w terminie do 20.11.2020r. do godziny 09:00 oferty dodatkowej na realizację zadania   pn. „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych” do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej   w Chojnicach w terminie od 01.04.2021 do 30.06.2021 w zakresie Pakietu VIII.

 

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach dla Pakietu VIII, dla których termin składania upłynął w dniu 12.11.2020r. o godzinie 08:30.

 

UZASADNIENIE

W postepowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.”Dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych” do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach w terminie od 04.01.2021 do 31.12.2020r. (Pakiet VIII) kryteriami oceny ofert była cena (waga kryterium 60%), termin dostawy (waga kryterium 40%).

W zakresie Pakietu VIII oferty złożone przez w/w Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny oraz termin dostawy. W takiej sytuacji nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, dlatego do rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Pakietu VIII konieczne jest złożenie przez Wykonawców ofert dodatkowych.

 

Ofertę dodatkową (na załączonym wzorze Formularza Oferty Dodatkowej) należy złożyć w sodzibie Zamawiającego w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice, w sekretariacie (pokój 101) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020r. do godziny 09:00.

Ofertę dodatkową należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice, OFERTA DODATKOWA w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych Pakiet VIII”. Nie otwierać przed dniem: 20.11.2020r., godzina 09:00. Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

 

Otwarcie ofert dodatkowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego

w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice, pokój 201 w dniu 20.11.2020r. o godzinie 09:15.

 

 

 

 

 

Załącznik:

 • Wzór Formularza Oferty Dodatkowej.

W poniedziałek 5 października w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach po raz kolejny zorganizowany został Dzień Tabliczki Mnożenia. Do akcji, która w obecnym roku organizowana jest w po raz X, dołączyła się ponownie chojnicka placówka.

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Organizator Główny ( Wydawnictwo Karty Grabowskiego ), udostępnia uczestnikom materiały niezbędne do przeprowadzenia ŚDTM takie jak: losy, logo, plakaty, scenariusze gier i wiele innych. Każda placówka, która zarejestruje się na stronie, otrzymuje licencję Organizatora Lokalnego, upoważniającą do organizacji akcji. Tegorocznym koordynatorem w naszej placówce był Piotr Trzciński.

Każdy przygotowuje Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia na terenie swojej placówki według własnego scenariusza. Ten opracowany dla bursy zakładał przeprowadzenie krótkiego egzaminu ustnego wśród wszystkich mieszkańców placówki. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne zajęcia realizowane były wśród mieszkańców jednego pokoju mieszkalnego. Egzaminator (wychowawca), przemieszczał się pomiędzy pokojami z zachowaniem obowiązujących w placówce zasad. Każdy z wychowanków losował zestaw pięciu działań do obliczenia w pamięci, miał 2 minuty na udzielenie odpowiedzi. Błędna odpowiedź wymagała „odkupienia” w postaci np. zaśpiewania piosenki, wyniesienia śmieci z pokoju lub umycia podłogi (inwencja egzaminatora – wychowawcy grupy). Prawidłowe odpowiedzi na wszystkie zadania to pochwała i „żółwik” z egzaminującym. Po egzaminie ustnym, wychowawca zostawiał w pokoju łamigłówkę matematyczną, tym razem nie obowiązywał limit czasowy na jej rozwiązanie. Wychowankowie sami zgłaszali rozwiązanie zadania. Wychowawcy dokonywali oceny poprawności rozwiązań i nagradzali podopiecznych legitymacją matematycznego eksperta.

Kolejny etap zabawy przeznaczony był już tylko dla chętnych i wymagał zalogowania się do internetowego konkursu matematyczno – logicznego. W naszej placówce znalazło się 9 odważnych osób, które chciały zawalczyć o tytuł „Arcymistrza Mnożenia” w ramach obchodów X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Przez kolejne dni: 5,6 i 7 października rozwiązywali oni zestawy zadań online. Na każdy z zestawów założono maksymalny czas 24 godzin na rozwiązanie. Był to etap eliminacyjny, według organizatora liczba uczestników kategorii OPEN (uczniowie szkół ponadpodstawowych) to 891 osób. Ogłoszenie wyników tego etapu miało miejsce 12 października. Reprezentanci naszej placówki nie dostali się do dalszego etapu zabawy, najlepszy wynik 341 miejsce, nie pozwolił na zakwalifikowanie się do kontynuacji zabawy.

Wszyscy mieszkańcy bursy wzięli udział w zabawie. Mieli okazję sprawdzić własną znajomość tabliczki mnożenia. Być może akcja stała się bodźcem do nadrobienia zaległości matematycznych, a dla tych którzy wykazali się dobrą pamięcią i umiejętnością szybkiego liczenia kolejnym powodem do dumy i wiary we własne możliwości.

(P.T.)

W dniach 28 – 30.09.2020 w naszej placówce obchodziliśmy Europejski Tydzień Sportu. Chcąc zachęcić wychowanków do prowadzenia aktywnego trybu życia wychowawcy zaproponowali bursowiczom wiele różnych aktywności sportowych. Dla lubiących piłkę nożną realizowany został indywidualny turniej strzelecki. Zadaniem uczestników turnieju, było trafienie wybraną przez siebie piłką do bramki zasłoniętej specjalną treningową matą. Trudność tego ćwiczenia polegała na tym, że zawodnicy dysponowali piłką niekoniecznie przeznaczoną do gry w piłkę nożną. Strzał należało oddać z odległości 11 metrów. W trakcie zabawy okazało się, że z pozoru łatwe zadanie wcale nie było takie proste do zrealizowania zwłaszcza jeśli trafiło się na „nieodpowiednią” piłkę. Poza turniejem strzeleckim inną proponowaną aktywnością był skok w dal poprzedzony specjalną rozgrzewką. Wychowanki w trakcie zajęć wyskakały łącznie 50 m i 92 cm. Najdłuższy skok wynosił: 4m i 56cm. Dodatkowo korzystając z sprzyjającej pogody wychowankowie zachęcani byli do robienia sobie spacerów na świeżym powietrzu, jako sposobu na relaks i poprawę samopoczucia. Była to propozycja zwłaszcza dla tych, którzy na co dzień nie przepadają za sportem i nie realizują aktywnie takich działań. W ostatnim czasie w Internecie często można natrafić na różne sportowe wyzwania, również część naszych wychowanek miała okazję sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną biorąc udział w challenge`u który polegał na wykonaniu 20 przysiadów. Jeszcze inną propozycją był turniej boule, czyli zabawa w tradycyjną francuską grę towarzyską z elementami zręcznościowymi. Uczestnicy mieli szansę ćwiczyć swoje umiejętności w precyzyjnych rzutach kulami.
Podczas całego tygodnia sportu dopisała i pogoda i humory uczestników. Mimo trudnego i specyficznego okresu pandemii udało się zrealizować zaplanowane działania. Wszystkie aktywności realizowane były z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wynikających z zagrożenia epidemicznego.