Informacje

W pracy opiekuńczo – wychowawczej, nauczyciele wychowawcy spotykają różnorodne sytuacje. Wiele z nich jest bardzo wartościowych i cennych wychowawczo. Bywają jednak takie, które posiadają pewien stopień złożoności. To sytuacje, w których nauczyciel wychowawca musi wykazać się szczególnie wysoką odpowiedzialnością i podjąć decyzje  gwarantujące wychowankowi bezpieczeństwo lub modyfikujące dotychczas stosowane przez niego postawy i zachowania. W swych decyzjach nauczyciel wychowawca musi być precyzyjny i konsekwentny. Jest to konieczne ze względu na potrzebę wskazywania wychowanków jasno określonych barier, granic i obowiązujących w placówce zasad.

            Czasami zdarza się, że nauczyciele wychowawcy w różnorodny sposób rozwiązują pewne problemy. Nie jest to poprawna sytuacja, ponieważ wprowadza chaos w funkcjonowanie placówki, który jest wykorzystywany przez młodzież dla celów własnych.Zaznaczyć należy, że nie zawsze są one chwalebne.

            Ogromną pomocą w pracy nauczyciela wychowawcy, mającą eliminować pojawienie się powyżej wskazanego scenariusza jest opracowanie i wdrożenie procedur postępowania.Wówczas gdy każdy nauczyciel konsekwentnie i każdorazowo będzie realizował założenia procedury, istniej szansa na funkcjonowanie pożądanej atmosfery wychowawczej.

            Procedury funkcjonujące w placówce mogą odnosić się do wielu obszarów. Uważam, że należy wprowadzać takie, które są potrzebne i konieczne. W chojnickiej bursie funkcjonują następujące:

  • procedura postępowania z wychowankiem będącym w  niedyspozycji zdrowotnej
  • procedura postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia wychowanka
  • procedura postępowania w przypadku konieczności udzielenia nagany dyrektora
  • procedura postępowania w przypadku stwierdzenia zniszczeń lub dewastacji
  • procedura postępowania w przypadku opuszczenia placówki przez wychowanka
  • procedura współpracy z Policją w sytuacjach zagrożenia wychowanków przestępczością i demoralizacją w szczególności narkomanią, alkoholem i prostytucją.

Zapraszam koleżanki kolegów do zapoznania się z rozwiązaniami przyjętymi w chojnickiej placówce. Z uwagą zapoznam się z rozwiązaniami jakie wprowadziliście w Waszych bursach i internatach. Proszę piszcie do na s na adres: bursa@bursa.chojnice.pl

                                                                               Dyrektor Bursy

                                                                                    JanBruski

Dokumenty i formularze

2011-09-26 Procedury i metody współpracy z Policją
2011-09-26 Procedura postępowania z wychowankiem, który zachorował
2011-09-26 Procedura opuszczania placówki
2011-09-26 Procedura w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
2011-09-26 Procedura postępowania w sytuacji zniszczenia mienia
2011-09-26 Procedura udzielania nagany dyrektora