Deklaracja dostępności

Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej

w Chojnicach

 

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bursy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Brak prawidłowej struktury treści.
 • Kod HTML/CSS strony nie waliduje się zgodnie ze specyfikacją.

Błędy i nieprawidłowości będą sukcesywnie poprawiane w ramach modyfikacji serwisu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt:
Koordynator ds. dostępności Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach p. Wioleta Golińska.
e-mail: w.golinska@bursa.chojnice.pl
telefon: +48665162200

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach
 • Adres: ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice
 • E-mail: bursa@bursa.chojnice.pl
 • Telefon: 523972996

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna 

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej, ul. Świętopełka 1 89-600 Chojnice

 

Teren wokół budynku, parking i wejście

Bursa posiada dwa wejścia – główne i gospodarcze. Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren wokół budynku jest utwardzony. Wyznaczone są miejsca parkingowe bez wskazania stanowiska dla osób niepełnosprawnych.. Wejście gospodarcze jest wąskie i schodami prowadzi do poziomu przyziemia co uniemożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu głównym nie ma schodów. Poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich możliwe jest tylko do pierwszego podestu dalej uniemożliwiają to schody prowadzące na poziom przyziemia i wyższe kondygnacje. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia ze stanowiskiem informacyjno-podawczym. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikami Bursy, zostanie on wezwany przez portiera. Brakuje obniżonych lad. Toalety dla klientów o specjalnych potrzebach są niedostępne. Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Nie można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego