PN.1.2020                                                                                                                         Chojnice, 13.11.2020r.

 

 

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych” w terminie od 04.01.2021 do 31.12.2021r. (Pakiet VIII  – dostawy ziemniaków jadalnych)

 

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

 

W imieniu Zamawiającego, Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, powołując się na art. 91 ust. 4 ustawy wzywam Wykonawców:

  • PIOTREX Michał Piotrowski, ul. Sienkiewicza 14, 89-600 Chojnice
  • Gospodarstwo Rolne Krzysztof Karwowski, ul. Bytowska 2A, 89-606 Charzykowy

do złożenia w terminie do 20.11.2020r. do godziny 09:00 oferty dodatkowej na realizację zadania   pn. „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych” do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej   w Chojnicach w terminie od 01.04.2021 do 30.06.2021 w zakresie Pakietu VIII.

 

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach dla Pakietu VIII, dla których termin składania upłynął w dniu 12.11.2020r. o godzinie 08:30.

 

UZASADNIENIE

W postepowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.”Dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych” do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach w terminie od 04.01.2021 do 31.12.2020r. (Pakiet VIII) kryteriami oceny ofert była cena (waga kryterium 60%), termin dostawy (waga kryterium 40%).

W zakresie Pakietu VIII oferty złożone przez w/w Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny oraz termin dostawy. W takiej sytuacji nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, dlatego do rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Pakietu VIII konieczne jest złożenie przez Wykonawców ofert dodatkowych.

 

Ofertę dodatkową (na załączonym wzorze Formularza Oferty Dodatkowej) należy złożyć w sodzibie Zamawiającego w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice, w sekretariacie (pokój 101) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020r. do godziny 09:00.

Ofertę dodatkową należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice, OFERTA DODATKOWA w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych Pakiet VIII”. Nie otwierać przed dniem: 20.11.2020r., godzina 09:00. Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

 

Otwarcie ofert dodatkowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego

w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice, pokój 201 w dniu 20.11.2020r. o godzinie 09:15.

 

 

 

 

 

Załącznik:

  • Wzór Formularza Oferty Dodatkowej.