REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W związku z przerwą wakacyjną w  tygodniu 26-29.06.2023 dokumenty niezbędne do rekrutacji można składać tylko i wyłącznie w sekretariacie bursy, codziennie w godzinach 7.00-15.00

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  5/2023

DYREKTORA

POWIATOWEJ BURSY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W CHOJNICACH

z dnia 28 marca 2023 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024

 

na podstawie:

 • 153, ust. 4 i 5 Ustawy „Prawo Oświatowe” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
 • Akceptacji Starosty Powiatu Chojnickiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 z dnia                   21 marca 2023 roku (pismo ES.4350.2.2023)
 • 22, ust. 1, pkt. 1.1, ppkt. a) Statutu Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

W celu przeprowadzenia rekrutacji do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej  w Chojnicach na rok szkolny 2023/2024, powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie

 1. mgr Marzena Dymerska –  przewodnicząca
 2. mgr Wioleta Golińska – członek
 3. mgr Piotr Trzciński – członek

 

§2

Komisja Rekrutacyjna będzie realizować swe zadania w następujących terminach:

 1. przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w bursie w roku szkolnym 2023/2024 – od 4 maja 2023 roku do 19 maja 2023 roku.
 2. Weryfikacja złożonych deklaracji dotyczących kontynuowania pobytu w bursie w roku szkolnym 2023/2024 – 22 maja 2023 roku.
 3. W przypadku braków formalnych w złożonych deklaracjach, wezwanie do ich uzupełnienia w terminie do dnia 25 maja 2023 roku.
 4. Ponowna weryfikacja złożonych deklaracji, w których stwierdzono braki formalne – 26 maja 2023 roku.
 5. Zapoznanie się z opiniami wychowawców grup i Zarządu Samorządu Wychowanków Bursy, dotyczącymi osób zamierzających kontynuować pobyt w bursie – 26 maja 2023 roku.
 6. Podjęcie decyzji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu złożonych deklaracji – 26 maja 2023 roku.
 7. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ilości wolnych miejsc – 26 maja 2023 roku.
 8. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata do bursy na rok szkolny 2023/2024 – od 1 czerwca 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku.
 9. Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2023/2024 – 30 czerwca 2023 roku.
 10. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 30 czerwca 2023 roku.
 11. Podanie do publicznej wiadomości przez listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 5 lipca 2023 roku.

 

§3

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 28 marca 2023 roku

 

 

                                                                                                                      Dyrektor

            mgr Jan Bruski

zarządzenie

OPINIA NR 1/2022

RADY PEDAGOGICZNEJ

POWIATOWEJ BURSY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W CHOJNICACH

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

 

na podstawie:

 • Uchwały Rady Powiatu Chojnickiego Nr XXV/264/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach prowadzonej przez Powiat Chojnicki, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 • 145, ust. 1, 3 i 4, art. 153 i art. 157 Ustawy „Prawo Oświatowe”, z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.)
 • 22, art. 2, pkt.2.7, ppkt. a), Statutu Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach

 

§1

Rada Pedagogiczna Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach opiniuje pozytywnie i wprowadza do realizacji Regulamin Rekrutacji wychowanków do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, którego tekst stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej opinii.

§2

Za wprowadzenie regulaminu rekrutacji odpowiedzialni są członkowie Rady Pedagogicznej Bursy.

§3

Z dniem 11 kwietnia 2022 roku traci moc wcześniejszy regulamin rekrutacji wprowadzony na podstawie Opinii Rady Pedagogicznej Nr 2/2020 z dnia 8 maja 2020 roku.

§4

Nowy regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 roku.

                                                                                                          Jan Bruski

Dyrektor Bursy

Regulamin

Załączniki do pobrania z zakładce: Formularze