REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  7/2022

DYREKTORA

 

POWIATOWEJ BURSY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W CHOJNICACH

 

z dnia 20 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023

 

na podstawie:

 • Akceptacji Zarządu Powiatu Chojnickiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów z dnia 12 kwietnia 2022 roku (pismo ES.4350.3.2022)
 • 22, ust. 1, pkt. 1.1, ppkt. a) Statutu Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

W celu przeprowadzenia rekrutacji do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach na rok szkolny 2022/2023, powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie

 1. mgr Milena Grzywacz – członek
 2. mgr Joanna Kwiecińska – członek
 3. mgr Iwona Sikora – przewodnicząca

 

§2

Komisja Rekrutacyjna będzie realizować swe zadania w następujących terminach:

 1. Weryfikacja złożonych deklaracji dotyczących kontynuowania pobytu w bursie w roku szkolnym 2022/2023 – 23 maja 2022 roku.
 2. W przypadku braków formalnych w złożonych deklaracjach, wezwanie do ich uzupełnienia w terminie do dnia 30 maja 2022 roku.
 3. Ponowna weryfikacja złożonych deklaracji, w których stwierdzono braki formalne – 31 maja 2022 roku.
 4. Zapoznanie się z opiniami wychowawców grup i Zarządu Samorządu Wychowanków Bursy, dotyczącymi osób zamierzających kontynuować pobyt w bursie – 30 maja 2022 roku.
 5. Podjęcie decyzji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu złożonych deklaracji – 31 maja 2022 roku
 6. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ilości wolnych miejsc – 31 maja 2022 roku.
 7. Przyjmowanie wniosków wniosku o przyjęcie kandydata do bursy na rok szkolny 2022/2023 – od 1 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku
 8. Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2022/2023 – 1 lipca 2022 roku
 9. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 1 lipca 2022 roku.
 10. Podanie do publicznej wiadomości przez listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 2 lipca 2022 roku.

 

§3

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2022 roku

 

 

                                                                                                                      Dyrektor

                     mgr Jan Bruski

zarządzenie

OPINIA NR 1/2022

RADY PEDAGOGICZNEJ

POWIATOWEJ BURSY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W CHOJNICACH

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

 

na podstawie:

 • Uchwały Rady Powiatu Chojnickiego Nr XXV/264/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach prowadzonej przez Powiat Chojnicki, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 • 145, ust. 1, 3 i 4, art. 153 i art. 157 Ustawy „Prawo Oświatowe”, z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.)
 • 22, art. 2, pkt.2.7, ppkt. a), Statutu Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach

 

§1

Rada Pedagogiczna Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach opiniuje pozytywnie i wprowadza do realizacji Regulamin Rekrutacji wychowanków do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, którego tekst stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej opinii.

§2

Za wprowadzenie regulaminu rekrutacji odpowiedzialni są członkowie Rady Pedagogicznej Bursy.

§3

Z dniem 11 kwietnia 2022 roku traci moc wcześniejszy regulamin rekrutacji wprowadzony na podstawie Opinii Rady Pedagogicznej Nr 2/2020 z dnia 8 maja 2020 roku.

§4

Nowy regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 roku.

                                                                                                          Jan Bruski

Dyrektor Bursy

Regulamin

Załączniki do pobrania z zakładce: Formularze