W dniu 27 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Komisja dokonała analizy złożonych wniosków do bursy na rok szkolny 2018/2019. Kandydaci uzyskali od 0 do 7 punktów.
Komisja dokonała weryfikacji wniosków i ustaliła ilość uzyskanych przez kandydatów punktów. W wyniku analizy zakwalifikowanych zostało 59 osób, natomiast 7 wniosków zostało odrzuconych ze względu na braki formalne.

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zamieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku bursy.