Mieszkańcy burs i internatów to uczniowie uczący się poza stałym miejscem zamieszkania. Te mają zapewniać im opiekę i wychowanie. To niezwykle odpowiedzialne zadanie. By móc je skutecznie realizować koniecznym jest dokładne poznanie osoby wychowanka. Nauczyciel wychowawca musi być świadomy jego sytuacji rodzinnej,wszelkich kwestii dotyczących jego rozwoju psychofizycznego oraz zainteresowań i pasji. Ta wiedza niezbędna jest dla określenia poziomu i zakresu potrzeb wychowanka. Na tej podstawie nauczyciel konstruuje zestaw działań mających go wspierać. Wie czy trzeba udzielić mu pomocy materialnej, czy rozwijać w nim umiejętności interpersonalne, czy pomagać mu pokonywać trudności dydaktyczne, czy też wskazywać możliwości rozwoju jego zainteresowań.

            Konkretne działania, które podejmowane są w tym zakresie w chojnickiej bursie,znajdziecie Państwo w tej części portalu „CHOBUR”. Zapraszam do zapoznania się z prezentowanymi propozycjami i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Będę oczekiwał na wszelkie sugestie i propozycje pod adresem bursa@bursa.chojnice.pl

                                                                                    Dyrektor Bursy

                                                                                         JanBruski