Chojnice, dnia 20.11.2020r.

Zamawiający:

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej

  1. Świętopełka 1

89-620 Chojnice

Wykonawcy

Uczestniczący w postepowaniu

Nr PN.1.2020

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

dot.  Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na  „dostawy sukcesywne artykułów żywnościowych z podziałem na X części.

Zamawiający Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, działając na mocy art. 86 ust. 5  w związku z wezwaniem na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy  z dnia  29 I 2004 Pzp (Dz.U. z 2019r, poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.11.2020r. w godzinie 9:15,
  2. Do wyznaczonego terminu składania ofert dodatkowych wpłynęły następujące oferty :

Pakiet VIII – dostawa ziemniaków jadalnych

Nr oferty Nazwa

adres

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Pakiet VIII 7 000,00

1 PIOTREX Michał Piotrowski

ul. Sienkiewicza 14

89-600 Chojnice

Cena: 2 370,00

Termin dostawy: 1 dzień

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ

Od dnia 01.04.2021 do  dnia 30.06.2021

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności zawarte w ofercie: zaakceptowane warunki płatności określone w Projekcie umowy.

2 Gospodarstwo Rolne

Krzysztof Karwowski

ul. Bytowska 2A

89-606 Charzykowy

Cena: 2 340,00
Termin dostawy: 1 dzień

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ

Od dnia 01.04.2021 do  dnia 30.06.2021

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności zawarte w ofercie: zaakceptowane warunki płatności określone w Projekcie umowy.

 

  1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 20.11.2020 r.